dimarts, 3 de març del 2015

PREINSCRIPCIÓ CURS 2015-2016

Els terminis de sol·licituds de preinscripció són: 
  • Termini per presentar la sol·licitud  i la documentació: del 10 al 17 de març de 2015
  • Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional: 27 de març de 2015
  • Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 d’abril de 2015
  • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 d’abril de 2015
  • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 12 de maig de 2015

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc l’original i una fotocòpia dels documents següents: 
  • Llibre de família.
  • Document nacional d’identitat dels pares(en el cas de les persones estrangeres, la targeta de residència amb el NIE). 
  • Document nacional d’identitat de l’alumne o alumna si se'n té. 
  • Targeta sanitària individual (TSI ), si se’n té.
  •  Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen o nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.